schizer

Gegevens Pfizer gehacked en liggen op straat Afgrijselijke vermeldingen

Waarom is er geen openheid van zaken over de ‘Schizer’ vaccins en de oversterfte.

For English Language scroll to the bottom

https://howbadismybatch.com/ Voor alle Vriendenplek Vrienden AUB deel. Hackers gooien alle Pfizer gegevens op internet Alles is gehacked en de gegevens zijn afgrijselijk Voor diegenen die nog in vaccins geloven succes er mee
https://www.howbad.info/

Waarom wordt niet onderzocht dat er zoveel jonge kinderen dood gaan.

Waarom wordt de oversterfte geheim gehouden.

Waarom wordt het aantal gevaccineerden dat in het ziekenhuis opgenomen is achter gehouden door De Jonge en nu dan Ernst Kuipers.

Nieuwe parodie advertentie die de spot drijft met Pfizer gaat VIRAAL – “Schizer | Because We Care (About Our Profits)”

 


Waarom mogen verpleegkundigen niet meer inzien in de computer hoeveel mensen gevaccineerd zijn en ongevaccineerd.

Waarom en Wat heeft BigFarma te verbergen.

Het is toch normaal om te vragen waarom onderstaande jongeren stierven nadat ze waren gevaccineerd? Was het vaccin niet beschermend? De symptomen waren milder. Ze zijn niet gestorven, dus we moeten ons laten vaccineren?

Waarom gaan deze twee jongens dan dood? Het eerste kind op 13-jarige leeftijd uit New Jersey stierf aan een hartaanval. De dubbel gevaccineerde jongeman, wiens moeder Jennifer O’Drain schrijft dat ze op 6 juli 2021 een tweede dosis kreeg. De jongen overleed op 4 januari 2022. Waarom  is in de landen van vrijheid en democratie dit bericht van Facebook en Twitter verwijderd. Waarom verwijderd #FuckZuk alles wat maar met dood en goede medicijnen te maken heeft.

Dan moet er toch echt een lampje bij u gaan branden

‘Schizer’ – omdat we om onze winst geven.

Bijwerkingen kunnen zijn: spierspasmen, AIDS, toevallen, verlamming, Guillain-Barré syndroom, myocarditis, pericarditis, ziekte van Parkinson, hartaanval, beroertes, meningitis, hersendood, vroeggeboortes, doodgeboortes, steriliteit, verhoogd risico op kanker en overlijden.

Raadpleeg uw dokter niet. Die hebben wij ook.

Facebook sluit zich aan bij Big Pharma om terughoudendheid voor vaccins te bestrijden

Na het horen van de getuigenverklaringen voor de Duitse Corona Onderzoekscommissie van voormalig vicepresident van Pfizer, Dr. Mike Yeadon, die 36 jaar lang wetenschapper is geweest, trekken de advocaten van Reiner Füllmich dezelfde conclusie: de injecties die normaal gesproken COVID-19 vaccins worden genoemd, zijn ontworpen om te experimenteren op het menselijk ras en om erachter te komen welke dosering van een nog onbekend toxine nodig is om mensen te doden, schrijft Perspektiv.

Het sterftecijfer dat met de vaccins in verband wordt gebracht, kan volgens Yeadon worden getraceerd aan de hand van de batchnummers van de verschillende partijen, aangezien sommige partijen dodelijker blijken te zijn dan andere. Uit het beschikbare bewijsmateriaal blijkt volgens de betrokken advocaten dat het hoofddoel van de injecties over de hele wereld de wereldwijde ontvolking is.

Dr. Füllmich verklaarde tegenover Perspektiv dat de advocaten die een internationale rechtszaak voorbereiden er niet meer aan twijfelen: vergiftiging en massamoord door zogenaamde Corona-vaccins wordt opzettelijk gepleegd op de volkeren van de wereld.

Burgerjournalist Ulf Bittner van EU/EES Healthcare blog en Sverige Granskas verklaarde in het interview dat de situatie met traceerbare batchnummers en verwondingen en sterfgevallen in verband met batchnummers vergelijkbaar is in de verschillende gezondheidszorgregio’s van Zweden. Bittner staat in contact met een vaccincoördinator die documenten heeft verstrekt om bij te houden hoeveel mensen gewond zijn geraakt en zijn overleden in verband met de verschillende batches van de zogenaamde vaccins.

Reiner Füllmich & 50 lawyers: ”The vaccines are designed to kill and depopulate the planet”

 

01:00 Verschillende nummers op de streepjescodes op de onderkant van de vaccindoses zijn placebo’s die volgens een Sloveense hoofdverpleegster aan politici zijn gegeven. Is het in andere landen ook zo?

1:54 De batchnummers van sommige prikken van de merken Moderna, Johnson& Johnson en Pfizer/Biontech zijn gerelateerd aan een veel hoger sterftecijfer dan bij de andere fabrikanten.

Het decoderen van de verwrongen Nieuwe Wereld Orde gedachtegang

3:52 De producenten van de zogenaamde vaccins experimenteren met de juiste doseringen om mensen te doden, volgens Dr. Füllmich. Dit vormt volgens de Corona Onderzoekscommissie overtuigend bewijs voor strafrechtelijke schade en poging tot massamoord. Ze vermoorden opzettelijk mensen.

08:30 Advocaten uit India hebben een aanklacht ingediend wegens moord met voorbedachten rade.

09:55 Mike Yeadon als getuige voor de komende rechtszaak tegen de daders.

10:44 Iedereen die kritiek heeft op de wandaden van de regeringen van de wereld wordt een ‘rechtse extremist’ genoemd. Dit is ook gebeurd met de internationaal bekende wetenschapper Mike Yeadon.

13:05 CDC heeft de aanbeveling voor de PCR-tests voor de diagnose van SARS-CoV-2 vanaf 31/12-2021 ingetrokken. PCR-testen zijn de basis van de pandemie. Waarom maakt Anthony Fauci nu een draai van 180 graden?

17:25 Minstens een miljoen dollar per persoon zal worden geëist als schadevergoeding als de rechtszaak succesvol is.

18:33 Voorheen werd slechts tien procent van alle bijwerkingen gemeld. In de situatie waarin de wereld zich nu bevindt, schatte het team dat in feite slechts één procent van alle bijwerkingen werd gemeld.

19:25 CEO van een levensverzekeringsmaatschappij uit Indiana USA met 100 miljard dollar aan activa zei: “In het afgelopen jaar was er een oversterfte van 40 procent“. Dit wordt verondersteld te wijten te zijn aan de injecties.

21:05 Welke stof in de injectieflacons maakt ze zo dodelijk? Is het grafeenoxide/grafeenhydroxide?

22:37 Elk vaccin is een vergif, het is de dosering die het verschil maakt. Dit is geen vaccin, want een vaccin zorgt voor immuniteit, terwijl deze producten onophoudelijke injecties vereisen. Of een vaccin werkt of het werkt niet.

24:40 Dit is ook geen gentherapie, want gentherapie betekent het uitwisselen van een kapot gen met een vast gen. Dit lijkt meer op experimenteren op mensen, en proberen ons te doden.

Covid “vaccins” geven dodelijke spike-eiwitten af via “huidpenetrerende nanodeeltjes”

25:15 De dosissen worden niet getest door de regeringen, terwijl de regeringen de contracten minstens 55 jaar verborgen houden voor het publiek. Wat voor invloed heeft dit op de mogelijkheid om mensen te laten straffen? Dr. Füllmich neemt alle leugens door die de weg hebben gebaand voor de tirannieke situatie waarin de wereld zich nu bevindt.

28:25 De vaccins zijn niet veilig en niet effectief. De producenten experimenteren met dodelijke doses vergif. Iedereen die nu deelneemt aan het opzettelijk kwaadwillig toebrengen van schade zal gestraft worden.

30:05 Hoe zeker zijn juristen van de conclusie die Mike Yeadon hieruit trekt, dat het allemaal gaat om ontvolking en het opzettelijk doden van mensen door middel van injecties? Als bijna 50 juristen dezelfde mening zijn toegedaan, wordt dat beschouwd als “onweerlegbaar bewijs”.

32:08 Partijen injecties in Zweden kunnen worden getraceerd met een aanvraag.

32:45 Füllmich werkt samen met mensen die bij de geheime dienst van Duitsland werken en die de injecties niet willen nemen.

34:15 Dr. Lee Merritt over gevechtspiloten in de VS die weigeren de injecties te krijgen. Volgens Dr. Füllmich verklaarde Dr. Merrit: “Ze begrepen dat als ze gedwongen werden [zich te laten vaccineren] ze gedood zouden worden.”

35:15 In Zweden wordt informatie over de partijen verzameld bij elke regio, de Zweedse gezondheidsautoriteiten (Folkhälsomyndigheten) en de medische raad (Läkemedelsverket). Elke partij is traceerbaar via een applicatie. Er is een economische beloning voor de Zweedse regio’s die erin slagen meer mensen te laten injecteren. Een van de deskundige advocaten die betrokken is bij de komende rechtszittingen is een specialist op het gebied van Neurenberg-processen.

38:45 Hoe zullen de processen worden uitgevoerd, en via welke juridische structuur? Een gemeenschappelijke opzet, dezelfde structuur als voor de Neurenberg-processen.

39:40 Vrije keuze moet heersen voor leden van de Europese Unie. Consumenten in de gezondheidszorg hebben consumentenrechten. Fraude is het misleiden van de mensen en consumenten van de gezondheidszorg.

2022: Laten we opkomen voor onze kinderen! Het is tijd om boos te worden en onze rechtvaardige woede te gebruiken om een verandering teweeg te brengen

42:00 De zogenaamde vaccins zijn een vervalst product dat op de markt is gebracht. Volgens Mike Yeadon is er een wet in de VS die iedereen aansprakelijk stelt voor de schade die door het vervalste product wordt veroorzaakt. Er worden andere toxines in de flesjes gestopt dan de bekende lipiden en dergelijke, waar de mensen die de vaccins namen nooit toestemming voor hebben gegeven.

43:40 Het belang van decentralisatie van macht en nationale onafhankelijkheid in plaats van wereldwijde organisaties zoals de Europese Unie die de mensen vertellen wat ze moeten doen. Loskoppelen van het banksysteem, NGO’s en het creëren van onafhankelijke en sterke landbouwketens, energieketens, enz.

46:15 Wanneer zullen de rechtszaken plaatsvinden? Hoe zullen de aanklachten gebeuren en hoe zullen de processen verlopen? Een van de doelen is om mensen te informeren en de misstanden aan de kaak te stellen door de alternatieve media erbij te betrekken, zodat de reguliere media de rechtszaken niet kunnen negeren. De crew werkt aan een nieuw rechtssysteem in de VS, Afrika en Duitsland.

50:48 Dr. Füllmich gelooft dat de wereld dicht bij een kantelpunt staat en dat het hele narratief zeer binnenkort in duigen zal vallen, misschien binnen een paar weken of maanden.

54:13 Robert Malone, Robert F Kennedy en Mike Yeadon en anderen die betrokken zijn bij het blootleggen van de agenda staan met elkaar in contact, en er is een tournee gepland met deze klokkenluiders in de VS in maart.

RumbleAfter hearing the witness statements to the German Corona Investigative Committee by former vice president of Pfizer dr Mike Yeadon who has been a scientist for 36 years, lawyers with Reiner Füllmich draw the same conclusion: The injections normally called Corona vaccines are designed to experiment on the human race and to find out what dosage of a yet unknown toxin is needed in order to kill people. The mortality rate linked to the vaccines, according to Yeadon, is traceable in terms of lot numbers of the different batches, as some batches appear to be more lethal than others. When taking a look at the evidence available, the main goal with the injections all over the world is global depopulation, according to the lawyers involved. Dr Füllmich told Perspektiv that the lawyers preparing an international law suit were no longer in doubt: Poisoning and mass murder through so called Corona vaccines is intentionally being perpetrated on the peoples of the world.

Citizen Journalist Ulf Bittner from EU/EES Healthcare blog and Sverige Granskas stated in the interview that the situation with traceable lot numbers and injuries and death related to lot numbers is similar in the different health care regions of Sweden. Bittner is in contact with a vaccine coordinator who has provided documents to keep track of how many people have been injured and lost their lives related to the different batches of the so-called vaccines.

01:00 Different numbers on the barcodes on the bottom of the vaccine doses are placebo which has been given to politicians according to a Slovenian chief nurse. Is it the same in other countries?

1:54 Mike Yeadon and the LOT numbers of some shots of the brands Moderna, Johnson& Johnson and Pfizer/Biontech are related to much higher mortality than for the other manufacturers.

3:52 The producers of the so-called vaccines are experimenting with the correct dosages to kill people according to Dr Füllmich. This according to the Corona Investigative Committee, constitute compelling evidence for punitive damages and attempted mass murder. They are intentionally killing people.

08:30 Lawyers from India have filed complaints for premeditative murder.

09:55 Mike Yeadon as a witness for the coming legal action against the perpetrators.

10:44 Everyone who critizises the wrongdoings of the governments of the world is being called a ‘right wing extremist’. This has also happened to the internationally renowned scientist Mike Yeadon.

13:05 CDC withdrew the recommendation for the PCR-tests diagnosing SARS-CoV-2 from 31/12-2021. PCR- tests are the foundation of the pandemic. Why is Anthony Fauci now doing a 180-degree turn?

17:25 At least a million dollars per person will be claimed in punitive damages if the lawsuit is successful.

18:33 Previously only ten percent of all adverse effects were reported. In the situation the world is right now, the team estimated that in fact only one percent of all adverse effects were being reported.

19:25 CEO of Life insurance company from Indiana USA with 100 billions of dollars in assets said: ”Over the span of this past year there has been an excess mortality of 40 percent”. This is believed to be due to the injections.

21:05 What substance in the vials makes them so lethal? Is it Graphene Oxide/graphene hydroxide?

22:37 Any vaccin is a poison, it is the dosage which makes the difference. This is not a vaccine, as a vaccine provides immunity, while these products demand incessant injections. Either a vaccine works or it does not.

24:40 This is not gene therapy either, since a gene therapy means exchanging a broken gene with a fixed one. This is more like experimenting on people, and trying to kill us.

25.15 The doses are not tested by governments, while governments will be keeping the contracts hidden from the public for at least 55 years. How is this affecting the possibility of getting people punished? Dr Füllmich goes through all the lies paving the way for the tyrannical situation the world is now in.

28:25 The vaccines are neither safe nor effective. The producers are experimenting on lethal doses of poison. Everyone now taking part in intentional malicious infliction of harm will be punished.

30:05 How sure are legal experts about the conclusion that Mike Yeadon has drawn from this, that it is all about depopulation and intentionally killing people through injections? If close to 50 lawyers are of the same opinion, it is regarded as “irrefutable proof”.

32:08 Batches of injections in Sweden can be traced by an application.

32:45 Füllmich is in cooperation with people working within the secret service of Germany who do not wish to take the injections.

34:15 Dr Lee Merritt on combat pilots in the USA refusing to get the shots. According to Dr Füllmich, Dr Merrit explained: ”They understood that if they were forced to [get vaccinated] they were going to get killed.”

35:15 Information is being collected on batches in Sweden from every region, the Swedish health authorities (Folkhälsomyndigheten) and medical board (Läkemedelsverket). Every batch is traceable through an application. There is economic reward for the Swedish regions which manage to get more people injected. One of the expert lawyers involved in the upcoming court hearings is a specialist on Nuremberg Trials.

38:45 How will the trials be performed, and through what legal structure? A common design, the same structure as for the Nuremberg trials.

39:40 Free choice should reign for members of the European Union. Consumers of health care have consumer rights. Fraud means misleading the people and consumers of health care.

42:00 The so called vaccines are an adulterated product put on to the market. According to Mike Yeadon there is a law in the US that will make everyone liable for the harms created by the adulterated product. Toxins are being put into the vials other than the known lipids etc, which the people who took the vaccines never consented to.

43:40 The importance of decentralization of power and national independence rather than global organizations such as the European Union telling the people what to do. Disconnecting from the banking system, NGO:s and creating independent and strong agricultural supply chains, energy supply chains etc.

46:15 When are the trials going to take place? How will the indicements happen and how will the trials be held? One of the goals is to inform people and expose the wrongdoings by involving the alternative media so that the mainstream media won’t be able to ignore the trials. The crew is working on a new system of law in the USA, Africa and Germany.

50:48 Dr Füllmich believes the world is close to a tipping point and the whole narrative will fall apart very very soon, maybe in a couple of weeks or months.

54:13 Robert Malone, Robert F Kennedy and Mike Yeadon and others involved in exposing the agenda are in contact with each other, and a tour is planned with these whistleblowers in the USA in March


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Schizer

Related posts

Vaccinatieschade aids – vaids nu ook mainstream – mediacampagne om aids door vaccins te verdoezelen?

dezeweek2020

De Ware Zelensky: van prominent populistisch tot impopulair neoliberaal in pinochet-stijl

dezeweek2020

BIJLTJESDAG IS ONDERWEG….ELKE DAG KOMT HET DICHTERBIJ……

dezeweek2020

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More