Schwab – The Great Reset = Covid-19

“Schwab The Great Reset Covid-19”

De paperback is op 20 juli gepubliceerd .

Zoals met veel gebeurtenissen die momenteel in de wereld plaatsvinden, worden we in toenemende mate geroepen om dingen in twijfel te trekken die ons worden verteld door ‘s-werelds elite – NGO organisaties over de noodzaak van wereldwijde verandering. Onderzoek naar de man en zijn boek zijn op zichzelf al informatief, maar de basis hiervan is in feite een casestudy over hoe het occulte wordt gebruikt bij de constructie van een historisch verhaal .

Schwab werd geboren op 30-3-1938 in Ravensburg, Duitsland. Hij heeft twee diploma’s, één in economie en één in techniek, beide van Zwitserse universiteiten en een Master of Public Administration van de school aan Harvard . Hij heeft nog 17 eredoctoratenZijn vaderEugen, was fabrieksdirecteur in een dochteronderneming van een groot Zwitsers technisch bedrijf Escher Wyss in RavensburgDuitsland. 

Tijdens WO2 was Ravensburg een distributiecentrum voor geallieerde krijgsgevangenen en zijn vader was daar actief bij het Rode Kruis. In het boek “Gastgeber der chtigen” (Host aan de Machtige), vermeldt Schwab dat een kennelijke, Eugen Schwab zijn vader had geprobeerd een overeenkomst met de geallieerden tot stand te brengen, dat steden die niet in de defensie-industrie zitten, geen doelwit zouden zijn voor luchtaanvallen .

Schwab‘ (een grap onder Zwitsers voor Duitsers over de grens)lijkt het gezin af te schilderen als ‘gewone mensen’, als mannen van het volk Dus, welke is het – idealisme of cynisme …? Zijn dit speelse tegenstellingen of serieuzere?  

Rond 1957 ging Schwabna het bijwonen van het Spohn Gymnasium in Duitsland, terug naar ZwitserlandVan 1958 tot 1966 werkte hij voor Escher – Wyss in Zürich en was hij assistent van de CEO “VDMA” (Vereniging van Werktuigbouwkunde en Installatietechniek) in FrankfurtHierna ging hij naar Amerika voor zijn Masters en ontmoette Henry Kissinger en Kenneth Galbraith. Terug naar huis ontving hij zijn Doctoraatvan de Universiteit van Bern.

Op 30-jarige leeftijd werd hij lid van de raad van bestuur van Escher – Wyss in Zürich, verantwoordelijk voor de integratie van Escher – Wyss in Sulzer AG .Met name in Au, bij Zürich (Zwitserland)

Schwab’s site van Chateau Au, waar Klaus onlosmakelijk mee verbonden is. Hij startte het World Economic Forum . Chateau Au , Zürich, Zwitserland

Schwab

We hebben hier een link van Corona naar het WEF en Klaus Schwab. Cologny in het westen, Franstalig deel van Zwitserland, in de buurt van Genève, is het hoofdkwartier van het WEF en het huis Klaus Schwab en de Stichting Martin BodmerMartin Bodmer oprichter van de Bodmer-bibliotheek (Fondation Martin Bodmer) in Cologny.

Hij was de vice-president van het Internationale Rode Kruis van 1940 tot aan zijn dood in 1971. In 1951 verhuisde hij naar Cologny en werd de Bibliotheca Bodmeriana ingewijd. Martin BodmerNaville was ook een uitgever. Hij lanceerde in 1930 een tweemaandelijkse Duitse literaire recensie waarin schrijvers als Rilke, Thomas Mann, R. Kassner en Hofmannsthal werden gepubliceerd .

Door een vreemde speling van het lot was de naam van het tijdschrift Corona Nova. Martin Bodmer stierf op 3maart 1971, een dag na de 33ste verjaardag van Klaus Schwabhetzelfde jaarjanuari 1971, richtte Klaus Schwab het WEF op in Cologny .

Frankie gaat naar Hollywood: – Dialectisch tribalisme
Vanuit het occulte perspectief moeten we begrijpen dat de geschiedenis wordt bestudeerd vanuit een eeuwig perspectief , buiten de tijd. Wat betekent dit? Het project van de satanische, materialistische degradatie van cultuur uit de jaren zestig mag niet worden gescheiden van de cultuur van de jaren tachtig, gevormd onder het verhaal van de naderende ondergang van de Koude Oorlog, van een potentiële nucleaire oorlog in de jaren tachtig. 

De volgende songtekst van Frankie Goes to Hollywood ‘s When Two Tribes Goes to War werd uitgebracht in 1984: het jaar van het beroemde boek van George Orwell dat schetst de aard van de totalitaire wereldmachtdie haar burgers psychologisch onderdrukt.

Wat wordt hier de ‘Oorlog’ genoemd?

Er zijn een aantal niveaus. Ten eerste is oorlog hier natuurlijk de Koude OorlogDe nasleep van een nucleaire oorlog, de fall-out, werd in die tijd een nucleaire winter genoemd , wat resulteerde in een noodzakelijk opgelegd isolement, een quarantaine.

STEM VAN RONALD REAGAN :

Dames en heren, ik wil u voorstellen dat FRANKIE GAAT NAAR HOLLYWOOD Misschien wel het belangrijkste aan deze kant van de wereld

U kunt ons duizend keer schuldig verklaren, maar de Godin van het Eeuwige Hof van de Geschiedenis
zal glimlachen en verscheuren om de opdracht van de openbare aanklager en het vonnis van deze rechtbank aan flarden te scheurenwant Zij spreekt ons vrij vrijspreken. “Dit zal de dag zijn dat ik sterf

(Als uw grootmoeder of een ander lid van uw familie zou overlijden terwijl ze in het asiel waren, plaats
ze dan buiten, maar vergeet niet om ze eerst te labelen voor identificatiedoeleinden.)

Ga naar oorlog
Ga naar oorlog
Ga naar oorlog

Analogieën met de huidige lockdowns van 2020/21 zijn hier in overvloed: scherpzinnige lezers zullen de relatie herkennen met het ‘ Dark Winter’ – verhaal van Operatie Dark Winter wat de codenaam was voor een bio – terroristische aanslagsimulatie op hoog niveau uitgevoerd op 22 juni – 23, 2001 .

Voorbereidende oefeningen vonden plaats door wereldleiders voor de COVID-pandemie , in 2019. ‘Deze kant van de wereld’ is de wereld van de ingewijden, in staat om de occulte machinaties over tijdspannes waar te nemen: de plannen van deze mondiale elite, waar de entertainmentindustrie een voorliefde voor heeft In de eerste regels ‘Ze spreekt ons vrij’, verwijzend naar een Godin voor een rechtbank, verraadt een vreemde spiritualiteit; Zijn dit verwijzingen naar mensen die geloven dat ze in staat zijn de wetten van karma te ondermijnen.

Denk je eens in, de oorlog breekt uit en niemand komt opdagen. T-slang die genoten heeft van Franky Goes to Hollywood, vroeger, in de jaren tachtig, zijn nu mensen van in de veertig en vijftig. Onbewust sluimeren deze beelden in hun etherische lichamen en in hun onbewuste geest. 

We kunnen de interpretatie riskeren Denk maar eens, er breekt oorlog uit en niemand komt opdagen om ‘ wakker te worden’, kijk om je heen, herken deze oorlog tegen de perceptie die overal om ons heen plaatsvindt.

*Als twee stammen ten strijde trekken , kun je alleen een punt scoren

Schwab De grote reset

Een herinnering om geopolitiek te zien door de lens van de hegeliaanse dialectiek. ‘Een punt is alles wat je kunt scoren… als twee stammen ten strijde trekken, is een verwijzing naar het begrip van dialectiek. De ‘ is de syntheseIk zal het punt hier niet uitwerken. Het volstaat te zeggen dat we deze symbolische zin herkennen die verderop in de tekst gezongen wordt‘ Ik werk voor het zwarte gas  Het zwart‘ wordt vaak gebruikt als symbolische verwijzing naar de occulte nacht, de zwarte zon. Maar symbolisch is ‘ gas ‘ ook giftige lucht die onze longen vult: de noodzaak hier is om de gedachten op te merken die onze geest vullen als we blijven slapen .

Schwab – COVID – 19: de grote reset .

Ideologieën en eenentwintigste-eeuwse projecten die we steeds meer gewend zijn te zien in de reguliere media , zijn onder meer: ​​The Green New Deal; Duurzame ontwikkeling; VN-Agenda 21; de vierde
industriële revolutie; Digitalisering en technocratische controle. 
Het boek gaat ervan uit dat lezers al voorbereid zijndus de auteurs verspillen geen tijd aan het vaststellen van de economische reset het zinloze verhaal ‘ Build Back Better’ :

“Maar diepe, existentiële crises bevorderen ook introspectie en kunnen het potentieel voor transformatie herbergen. De breuklijnen van de wereld – met name sociale scheidslijnen, gebrek aan eerlijkheid, gebrek aan samenwerking, falen van mondiaal bestuur en leiderschap – liggen nu bloot als nooit tevoren, en mensen voelen dat het tijd is voor heruitvinding . Er zal een nieuwe wereld ontstaan ​​waarvan we de contouren zowel kunnen verbeelden als tekenen”.

Echter, introspectie die nodig is voor verandering zal natuurlijk niet worden ondernomen door de heersende elite, maar zal worden doorgegeven. Het zal ook geen participatiedemocratie zijn: vrijheid van denken en vrijheid van meningsuiting worden duidelijk gedefinieerd als : afwijkende meningZoals gewoonlijk worden de massa’s tegenstellingen voorgelegd die moeilijk met elkaar te verzoenen zijn .

Het gebruik van de term existentieel is bijzonder oneerlijk voor een crisis die in stand wordt gehouden en gecreëerd door middel van propaganda over een onderdanige samenleving. De analogie van het ‘zieke’ schip. viii Sectie 1.1.1 van de Grote Rese– is getiteld Interdependence VN en WEF – verbonden Kishore Mahbubani, academicus en diplomaat uit Singapore.

”Schwab The Great Reset Covid-19″

The paperback was published July 20th.

As with many events taking place in the world currently, we are increasingly called to question things we are told, by the world’s elite organizations about the need for global change. Research into the man and his book, are informative in themselves, but underlying this is effectively a case study in how the occult is used in the construction of historical narrative.

Schwab was born 3/30/1938 in Ravensburg, Germany. He has two degrees, one in Economics and one in
Engineering, both from Swiss universities and a Master of Public Administration from the
of Government at
Harvard
. He has a further 17 honorary doctorates.

His father, Eugen was a factory director in a subsidiary of a major Swiss engineering company EscherWyss, in Ravensburg, Germany. During WW2, Ravensburg was a distribution center for allied prisoners of war and his father was active there, with the Red Cross.

In the book “Gastgeber der Mchtigen” (Host to the Mighty), Schwab mentions that apparently, Eugen Schwab, his father, had tried to set up an agreement with the allies, that cities not in the defence industry would be no target for air strikes. ‘Schwab’ (a joke amongst Swiss for Germans over the border), would seem to depict the family as ‘common folk’, as men of the people. So, which one is it idealism or cynicism …? Are these playful  contradictions or more serious ones?

Around 1957 after attending Spohn Gymnasium in Germany, Schwab went back to Switzerland. From 1958
to 1966
, he worked for EscherWyss in Zurich, and was the assistant to the CEO “VDMA” (Association of
mechanical and plant engineering) in Frankfurt
.

After this, he went to America for his Masters and met Henry Kissinger and Kenneth Galbraith. Back home, he received his Doctorate, form the University of Bern, and at the age of 30, he became member of the board of EscherWyss in Zurich, responsible for integrating EscherWyss into Sulzer AG. Notably, in Au, near Zurich (Switzerland)

Klaus Schwab‘s, site of Chateau Au, to which Klaus is inextricably linked. iv He was also a professor at Centre d’Etudes Industrielles in Geneva. After 2 years, he started the World Economic Forum on 24th January 1971. Chateau Au, Zürich, Switzerland

Schwab

We have a link here from Corona to the WEF and Klaus Schwab. Cologny in the west, French speaking part
of Switzerland, near Geneva,
is Headquarters of the WEF and the home Klaus Schwab and The Foundation
Martin Bodmer
. Martin Bodmer, founder of the Bodmer Library (Fondation Martin Bodmer) in Cologny just
outside of Geneva
, was a collector of papyri, manuscripts, and by 1939, he had accumulated 60,000 volumes.

He was the vice president of the International Red Cross from 1940 until his death in 1971. In 1951, he
relocate
d to Cologny and the Bibliotheca Bodmeriana was inaugurated. Martin BodmerNaville was also a
publisher. He launched in 1930 a bimonthly
German literary review which published writers like Rilke,
Thomas Mann, R. Kassner and Hofmannsthal.
By a strange twist of fate, the name of the journal was Corona
Nova
. v Martin Bodmer died on 31 March, 1971, one day after Klaus Schwab’s 33rd birthday, the same year,
January 1971, Klaus Schwab
founded the WEF in Cologny.

Even without reading into occult meanings and suggestive links, we have industrial magnates with shared
spheres of interest, with with links back to Venice, old money, landed money, wielding significant social
and geopolitical power. A view of a world on the ‘other side’ of the walled castle gardens, where real
practical worldview and intent may be far removed from whitewashed narratives.

Frankie Goes to Hollywood: Dialectic Tribalism
From the occult perspective, we have to understand that history is studied form an eternal perspective, outside of time. What does this mean? The 1960s project of the Satanic, materialist degrading of Culture, is not to be separated form the 1980s culture, formed under the 1980s narrative of impending doom of the Cold War, of potential nuclear war. The following song lyrics from Frankie Goes to Hollywood’s When Two Tribes Goes to War was released in 1984: the year of George Orwell’s famous book that outlines the nature of totalitarian global power, psychologically repressing its citizens. What is the ‘War’ referred to here? There are a number of levels. Firstly, war of course here is the Cold War. The aftermath of a Nuclear War, the fallout, at that time was referred to as a Nuclear Winter, to result in an imposed by necessity, isolation, a ‘Quarantine.

VOICE OF RONALD REAGAN:
Ladies and gentlemen, let me present FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD Possibly the most important thing
This side of the world

Oh yeah, well ard!
You may pronounce us guilty a thousand times over, but the Goddess of the Eternal Court of History will smile and tear to tatters the brief of the State prosecutor and the sentence of this court, for She acquits us

Condemn me
Condemn me
Condemn me

History will absolve
Singing “this will be the day that I die”
Yeahhhhhaaaa

(If your grandmother or any other member of your family should die whilst in the shelter  Put them outside, but remember to tag them first for identification purposes.)

Go to war
Go to war
Go to war

Analogies to the current 2020/21 lockdowns abound here: Astute readers will recognize the relation to the
Dark Winter’ narrative of
Operation Dark Winter, which was the code name for a seniorlevel bioterrorist
attack simulation conducted on June 2223, 2001
. Preparatory drills took place by global leaders for the
COVID pandemic, in 2019. ‘This side of the world’ is the world of the initiate, able to perceive these occult
machinations across time spans: the plans of this global elite, to which the entertainment industry are partial. In the first lines ‘She acquits us’ referring to a Goddess before a court, betrays a strange spirituality; Are these references to people who believe they are able to subvert the laws of karma, that ‘history will absolve’ them? v
i Heh Just think, war breaks out and nobody turns up.

Those who enjoyed Franky Goes to Hollywood, back in the day, in the 1980s, are people now in their 40s and
50s. Unconsciously, these images lie dormant in their etheric bodies, and in their unconscious minds. We may hazard the interpretation
Heh Just think, war breaks out and nobody turns up, to mean ‘wake up’, look around, recognize this war on perception taking place all around us.

*When two tribes go to war A point is all you can score

Schwab The Great Reset

A reminder to perceive geopolitics through the lens of Hegelian dialectics. ‘A point is all that you can score …
when two tribes go to war, is reference to the understanding of dialectics. The 1 here is the synthesis. I will
not labor the point here. Suffice to say that we recognize this symbolic sentence that is sung later in the text:
I’m working for the black gas. The black, is often used as symbolic reference to the occult night, the black
sun. However, symbolically ‘gas’ is also poisonous air that fills our lungs: the necessity here is to notice the
thoughts that fill our minds when we remain asleep.

Schwab – COVID19: The Great Reset.

Ideologies and twenty first century projects we have-  been growing increasingly accustomed to seeing in the mainstream media include: The Green New Deal; Sustainable Development; UN Agenda 21; the Fourth
Industrial Revolution; Digitalization and Technocratic Control.
The book assumes readers are already primed;
so the authors
waste no time in establishing the economic reset: the inane ‘build back better’vii narrative:
“But deep, existential crises also favour introspection and can harbour the potential for transformation. The
fault lines of the world most notably social divides, lack of fairness, absence of cooperation, failure of global governance and leadership now lie exposed as never before, and people feel the time for reinvention has come. A new world will emerge, the contours of which are for us to both imagine and to draw”.

However, introspection needed for change will of course, not be undertaken by the ruling elite, but will be
passed down. Nor will it be a participatory democracy: freedom of thought and the freedom of speech are
clearly defined as: Dissent. As usual, contradictions are presented to the masses that are difficult to reconcile.

The use of the term existential is particularly disingenuous for a crisis maintained and created through
propaganda over a subservient society.
The analogy of the ‘sick’ ship.viii Section 1.1.1 of the Great Reset is titled Interdependence. UN and WEFconnected Kishore Mahbubani, academic and diplomat from Singapore:.

Schwab The Great Reset

Related posts

Ernst Kuipers: “Begaat de misdaad van het doen gelden van autoriteit onder de “kleur van de wet”,

dezeweek2020

CORONAWET Nederland is mondiaal vernacheld door Hugo de Jonge en Ernst Kuipers gaat gewoon door

dezeweek2020

“Vaccins” worden de nieuwe drugs en u raakt eraan verslaafd

dezeweek2020

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More