Apenpokken opvallend in alle WEF landen uitgebroken TE TOEVALLIG!

Kaart: Waar is apenpokken tot nu toe ontdekt?

Ten minste 17 landen hebben nieuwe bevestigde gevallen van apenpokken gemeld. Tot op heden zijn er geen geassocieerde sterfgevallen gemeld. Als we de voorspellingen moeten geloven hebben weeind december 2023 270.000.000 doden door apenpokken.

Maar hoe opvallend is het weer dat het voornamelijk in de WEF landen ontdekt is dus uiteraard ook de Europese Unie,die alles iun het werk aan het stellenisomueen digitaal paspoort in uw mik te duwen.

Een pokkenvaccin dat Gates al aankondigde 6 maanden geleden en waar de #VS alweer maanden geleden gigantische hoeveelheden medicijnen en vaccins voor ingekocht heeft net als uiteraard weer het Verenigd Koninkrijk.

In 1974 kwam men al tot de ontdekking dat het grote gevaar van de pokkenvaccins vaccins 5x zoveel HIV veroorzaakte als de jaren daarvoor. Al 28 maanden bekruipt ons een zeer sterk gevoel dat er heel veel TE TOEVALLIG IS EN WAT WE ONS AFVRAGEN IS WAAROM MOET HET ZOVEEL MENSENLEVENS KOSTEN NA DE TOEDIENING VAN DE DELTA-EN OMICRON VACCINS DIE WERELDWIJD EEN KLEINE 1.000.000 MENSEN HEBBEN GEDOOD EN EEN VACCINATIESCHADE HEBBEN GEGEVEN VAN MEER DAN 20 MILJOEN MENSEN WAARVAN VELEN ER ZEER ERNSTIG AAN TOE ZIJN..

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt te verwachten meer gevallen van apenpokken te ontdekken naarmate het toezicht wordt uitgebreid in landen waar de ziekte nog moet worden geïdentificeerd.

Tussen 13 mei en 21 mei werden ten minste 92 door laboratoriumonderzoek bevestigde gevallen en 28 vermoedelijke gevallen van apenpokken gemeld aan de WHO uit 12 landen waar het virus niet endemisch is . In niet-endemische landen wordt één geval als een uitbraak beschouwd.

BLIJF LEZEN

Elf landen hebben gevallen van apenpokken gemeld sinds het voor het eerst werd ontdekt in 1970: Benin, Kameroen, de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek Congo, Gabon, Ivoorkust, Liberia, Nigeria, de Republiek Congo, Sierra Leone en Zuid Soedan.

Tegen 23 mei meldden nog vijf landen hun eerste bevestigde gevallen, waarmee het totale aantal landen dat dit jaar uitbraken meldt op 17 komt.

Tot op heden zijn er in die landen geen geassocieerde sterfgevallen gemeld tijdens de huidige uitbraak.

De volgende landen hebben dit jaar tot nu toe nieuwe bevestigde gevallen van apenpokken gemeld :

13 mei – 21 mei

Australia, Belgium, Canada, France, Germany, Italy, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, the UK and the US. Opvallend allen WEF Landen en ook hieronder

22 mei – 23 mei Oostenrijk, Denemarken, Israël, Schotland en Zwitserland.

The “Attack” occurred on May 15, 2022De “aanval” vond plaats op 15 mei 2022

The “Scenario” involved the following “Moves.”Het ‘scenario’ omvatte de volgende ‘bewegingen’.

Move 1 Verplaats 1

(occurring on June 5, 2022, in scenario time) starts with an unusual outbreak of monkeypox in Brinia (population 250 million), with reports of 1,421 cases and four fatalities. There is no immediate evidence of international spread, but the outbreak takes place during a national holiday with extensive domestic and international travel by Brinians. Because monkeypox is not naturally found in Brinia, local and international experts consider this outbreak to be unusual. The Brinian government welcomes international outbreak investigations and requests medical support from the WHO. Genome sequencing of monkeypox patient samples reveals that the strain in Brinia contains mutations that make it resistant to existing vaccines.(die plaatsvindt op 5 juni 2022, in scenariotijd) begint met een ongewone uitbraak van apenpokken in Brinia (bevolking 250 miljoen), met meldingen van 1.421 gevallen en vier dodelijke slachtoffers. Er is geen direct bewijs van internationale verspreiding, maar de uitbraak vindt plaats tijdens een nationale feestdag met uitgebreide binnenlandse en internationale reizen door Brinians. Omdat apenpokken niet van nature in Brinia voorkomen, beschouwen lokale en internationale experts deze uitbraak als ongebruikelijk. De regering van Brinian verwelkomt internationale onderzoeken naar uitbraken en vraagt ​​om medische ondersteuning van de WHO. Genoomsequencing van monsters van apenpokkenpatiënten onthult dat de stam in Brinia mutaties bevat die hem resistent maken tegen bestaande vaccins.

Move 2 Verplaats 2

(January 10, 2023) occurs six months later, at which point the virus has spread to 83 countries with 70 million reported cases, causing more than 1.3 million fatalities. With no known effective therapies or vaccines, countries have had to rely principally on non-pharmaceutical interventions (NPIs) to mitigate the impacts of the pandemic. Highlighting significantly different national outcomes in managing the pandemic, some governments, including the fictional Republic of Dranma, promptly adopted aggressive measures to slow virus transmission by shutting down mass gatherings, imposing social-distancing measures, and implementing mask mandates. These countries have also established large-scale testing and contact-tracing operations and scaled-up their health care systems to support anticipated growing case numbers. By contrast, the scenario depicts another group of countries, including fictional Cardus, that have prioritized keeping their economies open, undertaking little-to-no NPIs, and downplaying the virus and its potential impacts. These countries have experienced much worse outcomes in terms of illness and mortality (Figure 2) than those that responded early and energetically. As Figure 3 shows, Dranma experienced far fewer cases and fatalities than Cardus.(10 januari 2023) vindt zes maanden later plaats, op dat moment heeft het virus zich verspreid naar 83 landen met 70 miljoen gemelde gevallen, met meer dan 1,3 miljoen dodelijke slachtoffers. Omdat er geen bekende effectieve therapieën of vaccins zijn, waren landen voornamelijk aangewezen op niet-farmaceutische interventies (NPI’s) om de gevolgen van de pandemie te verzachten. Sommige regeringen, waaronder de fictieve Republiek Dranma, benadrukten aanzienlijk verschillende nationale resultaten bij het beheersen van de pandemie en namen prompt agressieve maatregelen om de virusoverdracht te vertragen door massale bijeenkomsten te sluiten, maatregelen op het gebied van sociale afstand op te leggen en maskermandaten te implementeren. Deze landen hebben ook grootschalige test- en contactopsporingsoperaties opgezet en hun gezondheidszorgsystemen opgeschaald om de verwachte groeiende aantallen gevallen te ondersteunen. Daarentegen, het scenario toont een andere groep landen, waaronder fictieve Cardus, die prioriteit hebben gegeven aan het openhouden van hun economieën, het uitvoeren van weinig tot geen NPI’s en het bagatelliseren van het virus en de mogelijke gevolgen ervan. Deze landen hebben veel slechtere resultaten ervaren in termen van ziekte en sterfte (Figuur 2) dan de landen die vroeg en voortvarend reageerden. Zoals figuur 3 laat zien, had Dranma veel minder gevallen en dodelijke slachtoffers dan Cardus.

Move 3 Verplaats 3

(May 10, 2023) occurred 12 months after the initial outbreak, with more than 480 million cases and 27 million fatalities globally (Figure 4). At this stage, participants learn that the pandemic was caused by a regional bio-terror attack that far exceeded the perpetrators’ goals.(10 mei 2023) vond plaats 12 maanden na de eerste uitbraak, met meer dan 480 miljoen gevallen en 27 miljoen dodelijke slachtoffers wereldwijd (Figuur 4). In dit stadium leren de deelnemers dat de pandemie werd veroorzaakt door een regionale bioterreuraanval die de doelen van de daders ver overtrof.

December 1, 20231 december 2023

The final phase of the exercise was a De laatste fase van de oefening was eenroundtable discussion rondetafelgesprekthat considered disparities in public health preparedness around the globe and the resulting need for more effective financing mechanisms to accelerate pandemic preparedness capacity building. Recognizing that pandemic preparedness requires costly investments that lower- and lower-middle income countries cannot afford to make, participants were asked to discuss strategies to catalyze these investments in sustainable ways.die rekening hield met verschillen in de paraatheid van de volksgezondheid over de hele wereld en de daaruit voortvloeiende behoefte aan effectievere financieringsmechanismen om de capaciteitsopbouw voor paraatheid bij pandemie te versnellen. In het besef dat paraatheid voor pandemie dure investeringen vereist die lage- en lage-middeninkomenslanden zich niet kunnen veroorloven, werd de deelnemers gevraagd om strategieën te bespreken om deze investeringen op duurzame manieren te katalyseren.

privacybeleid

Het Argentijnse ministerie van Volksgezondheid zei dat het een vermoedelijk geval van apenpokken had ontdekt in Buenos Aires, maar dat het nog steeds tests aan het uitvoeren was. Tot dusver zijn er geen bevestigde gevallen van apenpokken in Latijns-Amerika.

INTERACTIEF - Kaart waar tot nu toe apenpokken is gedetecteerd

Wat is apenpokken en wat zijn de symptomen?

Monkeypox is een meestal mild virus dat zowel koorts als een bultige uitslag veroorzaakt. Het wordt meestal overgedragen op mensen door wilde dieren, maar overdracht door de mens is ook mogelijk.

Menselijke apenpokken werden voor het eerst geïdentificeerd bij mensen in 1970 in de Democratische Republiek Congo. Het wordt apenpokken genoemd omdat het voor het eerst werd geïdentificeerd in apenkolonies die in 1958 voor onderzoek werden gehouden.

Het virus komt het meest voor in afgelegen delen van Centraal- en West-Afrika.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) omvatten de symptomen van apenpokken meestal :

  • koorts
  • intense hoofdpijn
  • spierpijn
  • rugpijn
  • weinig energie
  • gezwollen lymfeklieren
  • uitslag of laesies

INTERACTIEF - Tekenen en symptomen van Monkeypox

De uitslag heeft de neiging zich eerst op het gezicht te ontwikkelen voordat het zich elders op het lichaam verspreidt, inclusief op de voetzolen en handpalmen. Ze zijn ook te vinden op de mond, geslachtsdelen en ogen.

Symptomen duren meestal tussen de twee en vier weken, waarbij de meeste mensen herstellen van de ziekte zonder behandeling. Pasgeborenen, kinderen en mensen met onderliggende immuundeficiënties lopen mogelijk risico op ernstigere symptomen en overlijden door apenpokken.

Het sterftecijfer van apenpokken varieerde in het verleden van 0 tot 11 procent in de algemene bevolking en was hoger bij jonge kinderen. De laatste tijd was het sterftecijfer ongeveer 3 tot 6 procent.

Hoe verspreidt apenpokken zich?

Monkeypox wordt op mensen overgedragen door nauw contact met een besmet persoon of dier, of met materiaal dat besmet is met het virus.

Monkeypox kan zich van de ene persoon op de andere verspreiden door nauw fysiek contact, inclusief seksueel contact.

De uitslag, lichaamsvloeistoffen en korsten zijn bijzonder besmettelijk. Kleding, beddengoed, handdoeken of voorwerpen zoals eetgerei die besmet zijn met het virus door contact met een besmette persoon, kunnen ook anderen besmetten.

INTERACTIEF- Hoe verspreidt apenpokken infographic

Zweren, laesies of zweren in de mond kunnen ook besmettelijk zijn, wat betekent dat het virus zich via speeksel kan verspreiden. Mensen die nauw contact hebben met iemand die besmettelijk is, waaronder gezondheidswerkers, gezinsleden en seksuele partners, lopen daarom een ​​groter risico op infectie.

Het virus kan zich ook verspreiden van iemand die zwanger is op hun foetus, of van een besmette ouder op een kind tijdens of na de geboorte door huid-op-huidcontact.

Het is niet duidelijk of besmette mensen bij wie de symptomen nog niet zichtbaar zijn, de ziekte kunnen verspreiden.

Behandeling met apenpokken

In de meeste gevallen verdwijnen de symptomen van apenpokken vanzelf zonder dat behandeling nodig is.

Voor degenen die besmet zijn, is het belangrijk om voor de uitslag of zweren te zorgen door ze indien mogelijk te laten uitdrogen of ze te bedekken met een verband om het gebied te beschermen. Zowel geïnfecteerde als niet-geïnfecteerde mensen moeten het aanraken van zweren vermijden.

Mondspoelingen en oogdruppels kunnen worden gebruikt zolang cortisone-bevattende producten worden vermeden. Vaccinia immunoglobuline (VIG) kan worden aanbevolen voor ernstige gevallen. Een antiviraal middel dat bekend staat als tecovirimat, of TPOXX, kan ook worden gebruikt om apenpokken te behandelen.

INTERACTIEF- Monkeypox-behandelingen

Hoewel het een minder ernstige ziekte veroorzaakt, behoort apenpokken tot dezelfde familie als de pokken.

Mensen die tegen pokken zijn ingeënt, hebben waarschijnlijk enige bescherming tegen apenpokkeninfectie. Het is echter onwaarschijnlijk dat jongere mensen tegen pokken zijn ingeënt, omdat de vaccinatie tegen pokken wereldwijd is gestopt nadat de infectieziekte in 1980 wereldwijd was uitgeroeid.

Er zijn verschillende vaccins beschikbaar voor de preventie van pokken die ook enige bescherming bieden tegen apenpokken.

En HOE TOEVALLIG WEER:In 2019 werd een nieuwer vaccin – MVA-BN, ook bekend als Imvamune, Imvanex of Jynneos – goedgekeurd voor gebruik tegen pokken, hoewel het nog niet algemeen verkrijgbaar is.

BRON : AL JAZEERA EN PERSBUREAUS

Apenpokken

Related posts

Gegevens Pfizer gehacked en liggen op straat Afgrijselijke vermeldingen

dezeweek2020

Dennennaald Thee

dezeweek2020

Astrazeneca ‘Miljoenen [immuungecompromitteerde] mensen mogen niet worden gevaccineerd’…

dezeweek2020

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More