Door illegale sancties, oorlogen, staatsgrepen en vele andere manipulaties oogsten we wat we zaaien.

Oekraine oorlog sleept zich voort met steeds meer doden

Wat u zich niet realiseert, is dat de meeste schade die u ziet acht jaar nazi’s in het Verenigd Koninkrijk is die onschuldige civiele infrastructuur bombarderen, met 14000 doden als gevolg.

Scholen, ziekenhuizen, woonappartementen, kerken, elektriciteitscentrales, winkels, niets was buiten het doel, terwijl het Borg-regime en marionetten ze als oefenterrein gebruikten. Stel je voor dat je leven constant wordt bedreigd, slapend, in kelders levend aan palen geplakt gestript geslagen gemarteld omdat je Engels spreekt, ramen uit je huis gegooid –  proberen warm te blijven, zelden stroom, geen geld, pensioenen waar je je hele leven voor hebt gewerkt geweigerd , je eten buiten moeten koken boven brandhout als je dat kunt betalen, naar bronnen moeten gaan om ijskoud water te halen, beschoten worden in de poging, getuige zijn dat je buren in stukken worden geblazen, voornamelijk vrouwen en kinderen, als je getuige bent geweest van zoveel artillair dat je het herkent, koop je het geluid dat het maakt. een kind zijn en niets anders weten dan dit.

Nu, na acht jaar van deze fakkeltocht, staan ​​er 60.000 door de neonazi’s geteisterde door de NAVO getrainde en uitgeruste troepen klaar om je aan te vallen.

Alles voor een investering van 5 miljard dollar (NULAND) uitgespuugd om de slager te verbranden, dood te slaan, onschuldige volkeren om je land onder je vandaan te stelen, bekend als staatsgreep. En stel je nu je Poetin voor, acht jaar lang heb je gepleit voor het Borg-regime en marionetten.

Je hebt alle mogelijke juridische kanalen doorlopen. U hebt documenten ondertekend, niet één maar twee keer Minsk 1 en Minsk 2 Lavrov waarin u acht jaar lang smeekt dat deze varkens zich aan hun eigen overeenkomsten houden, elk wettelijk kanaal uitgeput terwijl u toekijkt hoe uw eigen mensen worden afgeslacht. Wat zou jij doen? We zullen? …

Niet alleen Poetin maar de Doema en oppositiepartijen (die het als eerste voorstelden) hebben wetgeving aangenomen op grond van artikel 51 van het VN-handvest om een ​​“speciale militaire operatie” in Oekraïne toe te staan. Ik juich de volkeren van Rusland, zijn regering en vooral zijn professionele leger toe voor het uitvoeren van wat nodig is.

Veel militaire professionele levens zouden kunnen worden gered als ze voor oorlog hadden gekozen. Maar nogmaals, net als bij China hebben hun regeringen de plicht jegens zijn volkeren getoond. De anderen, de VS samen met hun blanke Angelsaksische NAVO-poppen geven om niemand, want democratie is niets anders dan een misvatting.

Ik heb geen enkel medelijden met het westen ook al woon ik er zelf, want door illegale sancties, oorlogen, staatsgrepen en vele andere manipulaties oogsten we wat we zaaien.

Het ergste van alles is dat alles vermoedelijk opzet is met Nederland als voorbeeldland aangedreven door de WEF van Klaus Schwab en de Jood Harari waar Rutte, Kaag en Hoekstra de richtlijnen van deze club omarmen en de burgers ook in de verdere EU volledig in de kou laten staan omdat ze psychopaten zijn geworden zijn door hun en de WEF waan ideeen.

Oorlog WAR

What you don’t realize is most of the damage you see is eight years of Uks nazis bombing innocent civilian infrastructure to the tune of 14000 deaths.

Schools, hospitals, housing apartments, churches, power systems, stores nothing was off target while the Borg regime and puppets used them as a training ground. Imagine your life constantly threatened, sleeping, living in basements being taped to poles stripped beaten tortured for speaking english, windows smashed out of your house -20 trying to stay warm, rarely any power, no money, pensions you worked your whole life for denied, having to cook your food outside over firewood if you can afford any, having to go to wells to get ice cold water, being shot at in the attempt, witnessing your neighbours being blown to pieces mostly women and children, having heard witnessed so much artillary you recognize it buy the sound it makes. being a child and knowing nothing but this. Now after eight years of this torcher you find 60,000 neo-nazis infested NATO trained and equipped forces ready to pounce on you.

All for a 5 billion dollar investment ( NULAND) spewed to burn butcher, beat to death, innocent peoples to steal your country out from under you, known as coup. And now imagine your Putin, eight years you’ve pleaded with Borg regime and puppets. You’ve gone through every possible legal channel. You have signed documents not once but twice Minsk 1and Minsk 2 Lavrov pleading for eight years for these pigs to abide by their own agreements every legal channel exhausted while your watching your own people butchered. What would you do? Well? … Not just Putin but the Duma and opposition parties (who suggested it 1st) passed legislation under Article 51 of the UN charter to allow a “special mlitary operation” in Ukraine.

I applaud the peoples of Russia, its government and most importantly its professional military for conducting what is necessary. Many military professional lives could be saved had they chosen war. Yet again as with China their governments have shown the duty to its peoples. The others, US along with their white anglo saxon NATO puppets care nothing for anyone, for democracy is nothing but a fallacy. I don’t feel one bit sorry for the west as through illegal sanctions, wars, coups and many other manipulations we reap what we sow.


Oorlog

Related posts

SMARTCITY APELDOORN EN VUURWERKVERBOD

dezeweek2020

God zij met hen, hoop ik voor ze…. – De KNOP MOET OM  – Ja! – Die KNOP gaat om

dezeweek2020

Apenpokken opvallend in alle WEF landen uitgebroken TE TOEVALLIG!

dezeweek2020

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More